Politikalarımız

Politikalar:

Çevre ve İklim Politikamız

Toprak ve doğadan kazandığını yine toprak ve doğanın yok olmaması adına çevreci ve yenilenebilir enerji kaynaklarına yatırımı misyon edinen Oltan ve Köleoğlu Enerji;

 • Temiz ve sağlıklı bir çevrenin gelecek nesillere aktarılması
 • Doğal kaynakların tüm süreçlerde maksimum verimlilikle kullanılması
 • Tüm süreçlerimizde çevresel etkilerin ve risklerin, kaynağında önlenmesi
 • Döngüsel ekonomi yaklaşımının uygulanması
 • Sürdürülebilirlik yaklaşımının önceliklendirilmesi ve iklim krizi ile mücadele,
 • Yasal mevzuatların uygunluk yükümlülüklerinin % 100 yerine getirilmesi 
 • Doğal ekosistem ortamlarının ve biyoçeşitliliğin korunması
 • Tüm çalışanlarımızın, paydaşlarımızın ve toplumun çevre bilincinin arttırılması
 • BM Ortak Geleceğimiz standartlarına uygun bir politikanın işletilmesi

Yukarıda belirtilen ilkelerimizle, faaliyetlerimizi Kalite, Enerji, İş Sağlığı ve Güvenliği, Sera Gazı Yönetim Sistemleri, Sürdürülebilirlik yaklaşımımız ve Global İş Etiği İlkelerimiz ile bütünleşik bir şekilde yöneterek, sektörümüzün  lider  kuruluşları arasında yer almak için tüm gücümüzle çalışırız.

ISG Politikamız

Sağlıklı ve güvenli bir ortamda çalışmak en temel insani haklarımızdan biri.

Bizim iş sağlığı ve güvenliğinde ise temel amacımız; Çalışanlarımızın sağlığına zarar verecek durumları belirlemek ve gereken önlemleri zamanında almak, İş kazaları ve meslek hastalıklarının önüne geçmek, Rahat ve güvenli bir çalışma ortamı sağlamak, Çalışanlarımızın ruhsal ve bedensel sağlıklarını korumaktır. 

Bu çerçevede “İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi” uygulanarak, periyodik olarak gözden geçirmeler ve performansının izlenmesi ile sistemlerimizin sürekli olarak gelişmesi sağlanmaktadır.

 • Güvenli çalışmak, firmamız bünyesinde çalışmanın ön koşuludur. Bu nedenle, firmamız tüm çalışanlarından güvenli çalışmalarını istemektedir 

• Firmamız bünyesindeki tüm yöneticiler, kendi yönetimlerinde veya kontrollerinde olan tüm çalışanların, paydaşların ve ziyaretçilerin iş sağlığı ve güvenliğinden sorumludurlar.

• İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Programları oluşturularak, önemli iş sağlığı güvenliği riskleri ortaya çıkarılmakta ve sürekli iyileştirme için hedefler belirlenmektedir. 

• İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda, Temel Performans Göstergelerinin ölçümü ve raporlaması yapılmaktadır.

• Faaliyetlerimiz sırasında gerçekleşen veya yaralanma ile sonuçlanma ihtimali olan; tüm olay ve kazalar incelenmekte ve tekrarının önlenmesi için gerekli iyileştirmeler yapılmaktadır. 

• Faaliyet alanlarımızda bulunan tüm çalışanlarımıza, paydaşlarımıza ve ziyaretçilerimize bilgilendirme ve eğitim programları aracılığıyla, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili gerekli beceri ve yetkinlikler kazandırılmakta, kişisel farkındalıklarını artırmaları sağlanmaktadır.

 • Gündemde olan iş sağlığı ve güvenliği konularına, bilgilere ve kamu duyarlılıklarına karşı ilgili ve sorumlu davranılmakta, tüm paydaşlarımız ile birlikte çalışarak, sağlık ve güvenlik kültürünün gelişimi ve standartların geliştirilmesi sağlanmaktadır.

İnsan Kaynakları Politikamız

Oltan ve Köleoğlu Enerji çalışanlarına yatırımlar yaparak, mevcut iş gücü verimliliğini artırıp ülke istihdamına da katkıda bulunmayı hedeflemektedir.

Oltan ve Köleoğlu Enerji, bu doğrultuda insan kaynakları süreçlerini; tüm yasal ve hukuki gereklilikler, performans ölçümü ve değerlendirmesi, kariyer planlaması, işe alım konularının uygulamasını içeren anlaşılır prosedürler ile yönetmektedir. 

İnsan Kaynakları Politikamızın en önemli hedeflerinden biri, Oltan ve Köleoğlu Enerji’nin çalışmak için tercih edilen bir şirket olmasıdır. Bu hedef doğrultusunda Oltan ve Köleoğlu Enerji’de çalışanların; 

 • Adalet ve fırsat eşitliği gözetilir,
 • Verimli olabilmeleri için uygun çalışma ortamı sağlanır,
 • Başarılı iş sonuçları alabilmeleri için ihtiyaçları göz önünde bulundurulur,
 • Performansları takip edilip, değerlendirilir, 
 • Başarılı olmaları için teşvik edilirler,
 • Mesleki yeterlilikleri artırılır ve terfilerle kariyer planlamaları yapılır.
 • Nitelikli insan gücü üniversiteler aracılığı ile takip edilir, yetenekler keşfedilir ve gençlere fırsat tanınır.

Tüm insan kaynakları uygulamaları, aidiyet duygusunun artırılması, kurum kültürünün içselleştirilmesi eşitlik ve şeffaflık ilkeleriyle şekillendirilir.