Aydınlatma Metni

 1. Veri Sorumlusu

 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) uyarınca, kişisel verileriniz; Levazım Mah. Koru Sok. No:2 Zorlu Center Ofisler Lobi D: 561-562-563 Beşiktaş/İstanbul adresinde mukim veri sorumlusu Oltan ve Köleoğlu Elektrik ve Enerji Üretimi Ticaret Anonim Şirketi (Oltan & Köleoğlu Enerji veya Şirket) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

 

 1. Veri Konusu Kişi Grupları ve İşlenen Veri Kategorileri

 

Tedarikçi/Tedarikçi/İş Ortağı Yetkilisi veya Çalışanı

Kimlik                    : TCKN, Ad soyadı

İletişim                   : Telefon numarası, Adres, E-posta, İş yeri adresi

Finans                     : Vergi dairesi ve numarası, Banka hesap bilgileri, Çek/senet bilgileri

 

Bize Ulaşın/İletişim Başvuru Sahibi

Kimlik                    : Ad, Soyadı

İletişim                   : E-mail, Telefon numarası

Diğer                      : Mesaj kısmında yer alan bilgiler

İşlem güvenliği       : IP adresi bilgileri, İnternet sitesi giriş çıkış bilgileri

 

Web Sitesi Ziyaretçisi

İşlem güvenliği       : IP adresi bilgileri, İnternet sitesi giriş çıkış bilgileri

 

Tüm Kişi Grupları (Ziyaretçi)

Mekân Güvenliği    : Güvenlik kamerası kayıtları

 

 1. Kişisel Verilerin İşlenme Amacı

 

Toplanan kişisel verilerinizi, bizlere açıklama sebebiniz kapsamında; kanundan doğan hak ve yükümlülüklerin yerine getirilmesi, iş faaliyetlerinin yürütülmesi ve denetimi, mal ve hizmet alım ve satım, mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi, yetkili kişi ve kurumlara bilgi verilmesi, hukuk, finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi, talep ve şikayetlerin takibi, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, bilgi güvenliği ve erişim yetkilerinin yürütülmesi, saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi amaçlarıyla işlenecektir.

 

Güvenlik kameraları 7 gün ve 24 saat boyunca kayıt yapmaktadır. Video kayıt sistemi, bina ve tesislerin güvenliğinin sağlanması, iş sürekliliği ve denetimin sağlanması, iş sağlığı ve güvenliği süreçlerinin yürütülmesi amacıyla kullanılmaktadır.

 

 1. Kişisel Veri Toplamanın Şartları

 

Oltan & Köleoğlu Enerji yukarıda yer verilen bilgilerinizi; kanunlarda açıkça öngörülmesi, bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla için gerekli olması, veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, veri sahibinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması ve veri sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olduğu hallerde açık rıza olmaksızın işleyebilir.

 

 1. İşlenen Kişisel Verilerin Aktarılması

 

Toplanan kişisel verileriniz; yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, 6698 sayılı Kanun’un 8. maddesi çerçevesinde;

 

 • Ticari faaliyetlerimizin yerine getirilebilmesi ve sürekliliğin sağlanabilmesi amacıyla hissedar, bayi, grup şirketler ile iş ortaklarımızla,
 • Ticari faaliyetler kapsamında sözleşmeden kaynaklanan yükümlülüklerimizin yerine getirilebilmesi için bankalar, kargo ve transfer şirketleri ile,
 • Hukuk ve muhasebe işlerinin yürütülebilmesi için mali müşavir, avukat ve muhasebe yazılım programlarıyla,
 • Şirketimizin kullandığı bilgisayar programları, web ve bulut hizmeti ile veri tabanları aracılığıyla yazılım ve teknoloji şirketleri ile,
 • Yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına ve yargı organlarına, aktarılabilmektedir.

 

 1. Kişisel Verilerinizin Saklanma Süresi

 

Toplanan kişisel verilerinizin saklanma sürelerini belirlerken yürürlükte bulunan mevzuatı ve süreç konusu verilerin işlenme amaçlarını göz önünde tutarak belirleme yapmaktadır.

 

Kişisel verileriniz, işlenmesini gerektiren amaç ortadan kalktığında ve/veya mevzuat uyarınca verilerinizi işlememiz için zorunlu kılındığımız zamanaşımı süreleri dahil tüm süreler dolduğunda, tarafımızca imha edilecektir.

 

Güvenlik kamerası kayıtları 3 gün süreyle muhafaza edilmekte, bu süresinin sonunda kayıtlar otomatik olarak kalıcı şekilde silinmektedir.

 

 1. Kişisel Veri Sahibinin Hakları

 

Kişisel veri sahipleri; Kişisel Verilerin Korunması m.11 kapsamında aşağıdaki haklara sahiptir;

 

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

 

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı, web sitemizde bulunan Kişisel Veri Sahibi Başvuru ve Bilgi Formu aracılığıyla şirketimize iletebilirsiniz. Başvurunuz talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde mevzuata uygun şekilde ücret talep edilebilecektir.

 

Kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin detaylı bilgiye; Şirketimizin web sitesinde bulunan KVK Politikaları ile kamuya açık VERBİS sistemi üzerinden (https://verbis.kvkk.gov.tr/) ulaşabilirsiniz.